Posuzování shody a certifikace

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vymezuje mezi povinnostmi zadavatele stanovit kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Dále zákon určuje, že pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, pak je pro prokázání technické způsobilosti důkazem objektivně posouzená míra shody uchazeče o veřejnou zakázku, resp. jeho služeb nebo výrobků, s českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, dostupnými  veřejnosti např. na csnonline.unmz.cz.

Certifikační institut své služby dlouhodobě zaměřuje na poskytování takových  důkazů o shodě posuzovaných služeb nebo výrobků, zejména jejich odběratelům nebo uživatelům a to formou odborných posudků nebo vlastním procesem nezávislého posouzení míry plnění požadavků technické normy, ke které se poskytovatel služby nebo výrobce dobrovolně, ale právně závazně, přihlásí.

Naše služby podporují zejména poskytovatele služeb komerční bezpečnosti rámcově definované jako:

vývoj, výroba, montáž, servis a prodej mechanických a elektrických zabezpečovacích systémů

fyzická ostraha, včetně účinných zásahů

detektivní služby

monitorovací služby (zejména dohledová poplachová a přijímací centra)

bezpečnostní poradenství

facility management

Vysoká přidaná hodnota našich služeb, spolupráce se zainteresovanými stranami, odběrateli bezpečnostních služeb a naše členství v odborných organizacích, včetně aktivní účasti na tvorbě předpisů, norem a standardů zvyšuje povědomí veřejnosti o významu jejich obsahu a nezbytných kvalitativních parametrech. Důsledně zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří předmět smluvního ujednání mezi námi a našimi zákazníky.